Exponential and logarythmic functions 22h
3.1.00. Integer exponents - revision
3.1.01. Rational exponents - revision
3.1.02. Real exponents
3.1.03. The exponential function
3.1.04. Graph transformations of exponential functions
3.1.R1. Real exponents and exponential functions - revision | Answers
3.1.05. Logarithms
3.1.06. Decimal logarithms
3.1.07. The logarithm of the power
3.1.08. Logarithmic function
3.1.09. Logarithms and their properties
3.1.10. Graphing Transformations of Logarithmic Functions
3.1.11. Exponential and logarithmic functions - applications
Analitic geometry 25h
3.2.00. Straight lines
Revision: Sketching a straight line from KutaSoftware
Revision: System of two linear equations from KutaSoftware
YouTube Mathispower4u channel:Solving Systems of Equations Graphically
Worksheet: Solving system of equations by graphing, substitution, elimination
Worksheet: Answers
3.2.01.Distance between points on the coordinate system
3.2.02.Midpont (the middle point of a line segment)
3.2.03.Distance from a point to a straight line
3.2.04.Circle on the coordinate plane (1)
3.2.05.Circle on the coordinate plane (2)
3.2.06.Relative position of two circles
3.2.07.The mutual position of a circle and a line
3.2.08.Systems of equations revision
3.2.09.Common points of a line and a circle (1)
3.2.10.Common points of a line and a circle (2)
3.2.11.Line symmetry
3.2.12.Central symmetry
3.2.13.Symmetries - worksheet
3.2.14.Equations of perpendicular bisectors - worksheet
3.2.15.Short revision pl - worksheet | Short revision pl - Answers
Sequences 25h
3.3.01.The concept of a sequence
3.3.02.Different ways of a sequence
3.3.03.Monotonic sequences
3.3.04.A recursive (inductive) definition for a sequence
3.3.05.Arithmetic sequence (1)
3.3.06.Arithmetic sequence (2)
3.3.05.The sum of the first terms of the arithmetic sequence (1)
3.3.06.The sum of the first terms of the arithmetic sequence (2)
3.3.07.Geometric sequence (1)
3.3.08.Geometric sequence (2)
3.3.09.The sum of the first terms of the geometic sequence (1)
3.3.10.Arithmetic sequences and geometric sequences - word problems
3.3.11.Compound interest | Answers
Links Discrete Mathematics: Sequences
Statystyka 13h
3.4.01.Arithmetic mean
3.4.02.Median, percentile scale and dominant
3.4.03.Standard deviation
3.4.04.Weighted arithmetic mean
3.4.R.Median, mode, arithmetic mean, variance, standard deviation | Answers
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne 22h
3.1.01. Potęgi o wykładnikach wymiernych
3.1.02. Potęgi o wykładnikach rzeczywistych
3.1.03. Funkcje wykładnicze
3.1.04. Przekształcanie wykresów funkcji wykładniczych
3.1.R1. Powtórzenie wiadomości
3.1.05. Logarytmy
3.1.06. Logarytmy dziesiętne
3.1.07. Logarytm potęgi
3.1.08. Funkcje logarytmiczne
3.1.09. Logarytmy i ich własności
3.1.10. Przekształcanie wykresów funkcji logarytmicznych
3.1.11. Zastosowania funkcji wykładniczych i logarytmicznych
Geometria analityczna 25h
3.2.01.Odległość między punktami w układzie współrzędnych
3.2.02.Środek odcinka
3.2.03.Odległość punktu od prostej
3.2.04.Okrąg w układzie współrzędnych (1)
3.2.05.Okrąg w układzie współrzędnych (2)
3.2.06.Wzajemne położenie dwóch okręgów
3.2.07.Wzajemne położenie okręgu i prostej
3.2.08.Układy równań – powtórzenie
3.2.09.Punkty wspólne prostej i okręgu (1)
3.2.10.Punkty wspólne prostej i okręgu (2)
3.2.11.Symetria osiowa
3.2.12.Symetria środkowa
3.2.13.Powtórzenie wiadomości
Karta pracy | Odpowiedzi
Ciągi 25h
3.3.01.Pojęcie ciągu
3.3.02.Sposoby określania ciągu
3.3.03.Ciągi monotoniczne
3.3.04.Ciągi określone rekurencyjnie
3.3.05.Ciąg arytmetyczny (1)
3.3.06.Ciąg arytmetyczny (2)
3.3.07.Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (1)
3.3.08.Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (2)
3.3.09.Ciąg geometryczny (1)
3.3.10.Ciąg geometryczny (2)
3.3.11.Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego
3.3.12.Ciągi arytmetyczne i ciągi geometryczne – zadania
3.3.13.Procent składany
3.3.14.Powtórzenie wiadomości
Statystyka 13h
3.4.01.Średnia arytmetyczna
3.4.02.Mediana, skala centylowa i dominanta
3.4.03.Odchylenie standardowe
3.4.04.Średnia ważona
3.4.05.Powtórzenie wiadomości

CLIL Mathematics
4-year high school: class 4
NOTES, EXERCISES, LINKS